info@hconsulting.gr 210 3257205

 Αρχική

ΝΕΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων.

Στην παρούσα πολιτική ως Προσωπικά Δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός υποψηφίου εργαζομένου, ενός πελάτη ή ενός προμηθευτή.

2. Ορισμός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ως Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγονται και γιατί.

Για την εξέταση πιθανής συνεργασίας μας με την εταιρεία σας.

Συλλέγονται τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση και την πραγματοποίηση τυχόν συμφωνίας, όπως εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας κ.α.

Για την πιθανή ένταξη σας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας μας.

Συλλέγονται τα στοιχεία της θέσης ενδιαφέροντος, το ονοματεπώνυμο, το e-mail σας, μερικά σχόλια για εσάς (μη υποχρεωτικό πεδίο) και το βιογραφικό σας σημείωμα. Κατόπιν, εφόσον αξιολογηθείτε θετικά για την κάλυψη κάποιας θέσης θα σας σταλεί υπεύθυνη δήλωση για να συμπληρώσετε τα ελάχιστα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης.

4. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας απέναντι στις συμβάσεις που υπογράφονται, την εργατική και τη φορολογική νομοθεσία και δεν υποβάλλονται σε επιπλέον επεξεργασία, όπως σε χρήση για εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς ή άλλους σκοπούς και δεν κοινοποιούνται στον οποιονδήποτε τρίτο πλην των ασφαλιστικών και φορολογικών αρχών στην έκταση εκείνη που η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία.

Αν είστε προμηθευτής-πελάτης τα δεδομένα σας όπως το ΑΦΜ, η ΔΟΥ και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ υποκειμένου και εταιρείας.

Αν είστε υποψήφιος ή υπάρχον εργαζόμενος το ονοματεπώνυμο σας και των γονέων σας , τον τόπο γέννησης, την ημερομηνία γέννησης και την υπηκοότητα, τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας σας, την οικογενειακή σας κατάσταση, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ταμείο ασφάλισης σας με τον Αριθμό Μητρώου και το ΑΜΚΑ, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το e-mail σας, τους τίτλους σπουδών και την προϋπηρεσία σας, τον τραπεζικό σας λογαριασμό και εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία ΟΑΕΔ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη σύνταξη και εκπλήρωση της Σύμβασης Εργασίας, τη μισθοδοσία, τη φορολογική και εργατική νομοθεσία και την παροχή σε εσάς βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που δικαιούστε.

6. Αποδέκτες των Δεδομένων.

Για τους πελάτες - προμηθευτές οι Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Για τους εργαζόμενους οι Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και τα νομικά πρόσωπα ή οι φορείς του δημοσίου όπου οι εργαζόμενοι τυχόν παρέχουν υπηρεσίες. Εκείνοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Συνυπεύθυνοι την Επεξεργασία και συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον κανονισμό GDPR (679/2016).

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

7. Μη αποστολή των Δεδομένων εκτός Ελλάδας.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδος.

8. Χρόνος Αποθήκευσης των Δεδομένων.

Κρατάμε αποθηκευμένα τα Δεδομένα που μας έχετε δώσει για όσο χρονικό διάστημα κρατάει η μεταξύ μας εμπορική σχέση ή η σύμβαση εργασίας, πλέον το διάστημα που απαιτείται για εργασιακούς και φορολογικούς λόγους ή την εκπλήρωση συγκεκριμένων αναγκών της εταιρείας μας. Μέγιστη διάρκεια παραμονής των δεδομένων στα εταιρικά μας αρχεία είναι τα 10 έτη από τη διακοπή της συνεργασίας μας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

9. Ασφάλεια.

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

10. Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

11. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο 2103257205 ή στο e-mail info@hconsulting.gr. Τα αιτήματα σας απαντώνται το συντομότερο δυνατό από την εταιρεία μας. Το χρονικό διάστημα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα και του ζητήματος, των αριθμό των ζητημάτων που έχετε θέσει και το αν ενδέχεται να επηρεάζει τον συνυπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αν το αίτημα σας γίνει δεκτό θα ενημερωθείτε για την πραγματοποίηση του, ενώ αν απορριφθεί θα λάβετε πλήρη αιτιολογημένη απάντηση με τους λόγους απόρριψής του.

12. Διευκρινήσεις ως προς την Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων.

Για τον εργαζόμενο που δημιουργείται αρχείο από με στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τίτλοι σπουδών, ηλικία, προϋπηρεσία κλπ χρησιμοποιείται για εργασιακούς και φορολογικούς σκοπούς, όπως υπολογισμός δικαιούμενων ετήσιων κανονικών αδειών και μηνιαίων αποδοχών ή την παροχή βεβαίωσης εργασίας. Στην επεξεργασία και δημιουργία του κυριαρχεί πάντοτε ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν πραγματοποιούνται πλήρως αυτοματοποιημένες ενέργειες ούτε λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Για τον πελάτη-προμηθευτή δημιουργείται αρχείο με τα βασικά για αυτόν στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΦΜ, τηλέφωνο κλπ που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών και για φορολογικούς σκοπούς. Στην επεξεργασία και δημιουργία του κυριαρχεί πάντοτε ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν πραγματοποιούνται πλήρως αυτοματοποιημένες ενέργειες ούτε λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

14. Φορέας προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

15. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτική.

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κ. Ιωάννης Ν. Χατζηγεωργίου. Η διεύθυνσή μας είναι: Σκούφου 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10557, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3257205, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@hconsulting.gr .

Επικοινωνία

Για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει ή σας απασχολεί παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

210 3257205- 210 3257206